II/272 Starý Vestec, Přeložka silnice

25. 5. 2020Jedná se o přeložku silnice II. třídy č.272 v obci Starý Vestec. Silnice II/272 spojuje dálnici D11 a Lysou nad Labem a je zatížena vysokými intenzitami těžké nákladní dopravy. 

Stávající komunikace je vedena skrz obec pomocí dvou blízko sebe umístěných křižovatek. Toto uspořádání je nevhodné jak z hlediska plynulosti, tak bezpečnosti provozu. Proto bude doprava odkloněna mimo zastavěnou část obce.

Výstavbou vznikne komunikace s konstantní šířkou 7,0 m. Dojde k opravě a vybudování nového odvodnění, včetně nového propustku. Začátek přeložky bude v místě stávající stykové křižovatky se silnicí II/611, která bude přebudována na okružní křižovatku. Konec úseku bude napojen na stávající silnici II/272 směrem na Lysou nad Labem. V těchto místech také dojde k vybudování stykové křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný sjezd do obce.

Nové vedení komunikace povede ke zvýšení plynulosti dopravy, snížení hlučnosti a otřesů od automobilové dopravy. Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů a výpary z asfaltových směsí.

Předpoklad trvání stavebních prací: do 20 týdnů od předání staveniště

Předpokládané stavební náklady: 21 160 994,09 Kč s DPH

Zhotovitel: Skanska a.s.

TDS: sdružení SGS-IBH_TDI

Zpracovatel projektové dokumentace: FORVIA CZ, s.r.o.

Akce je spolufinancována s fondů Evropské unie (IROP).