II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a

6. 5. 2019

Dne 7.5.2019 proběhlo předání staveniště k akci „II/245 Vykáň, most ev.č. 245-009a“

 

S ohledem na stavebně technický stav mostu dojde během rekonstrukce k následujícím úpravám:

  • kompletní odstranění stávajícího mostního objektu
  • kompletní výstavba nového mostního objektu

Před zahájením výstavby bude odstraněno osazené mostní provizorium - není součástí stavby.

Nový mostní objekt je navrhován jako jednopolový, šikmý, v kruhovém oblouku, přímo pojížděný.

Nosná konstrukce je navrhována jako železobetonová rámová, s rovnoběžnými integrovanými křídly.

Založení mostu je navrhováno jako hlubinné na mikropilotách. Mostní svršek je tvořen betonovými římsami, ocelovým zábradlím se svislou výplní a asfaltobetonovou

vozovkou. Zatížitelnost objektu po opravě bude vyhovovat minimálním hodnotám uvedených v ČSN 73 6222 pro SPK1

dle ČSN EN 1991-2, tzn. Vn = 32 t, Vr = 80 t, Ve = 180 t. Šířkové uspořádání bude odpovídat převáděné komunikaci a jejímu vedení v trase, tzn. s volnou šířkou vozovky

8,0 m. Výstavba bude probíhat za úplné uzavírky převáděné komunikace II/245. Vyloučená doprava bude vedena po objízdné trase.
 

Cena díla: 4 971 499,04 Kč s DPH

Doba realizace: 16 ode dne doručení výzvy zhotoviteli

Zhotovitel: T.A.Q. s.r.o.

TDS+BOZP: VPÚ DECO PRAHA a.s.

 

Akce je spolufinancována z fondů EU.