II/240 Velké Přílepy – Tursko, oprava silnice

8. 4. 2019
Popis stavby:
Jedná se o opravu silnice II/240 v úseku od
cca km 7,5 (za Velkými Přílepy před odbočkou ke stavebninám Bláha) po km cca 10,9 (za
Turskem za ulicí V Zátiší). Vozovka vykazuje lokálně značný stupeň opotřebení i deformací
povrchu.
Náplní stavby je oprava vozovky v extravilánu mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko, kde
bude proveden obrus a nový kryt vozovky, a rekonstrukci vozovky v obci Tursko, kde bude
provedena nová vozovka na plnou výšku konstrukce. Stávající dopravní značení bude v celém
rozsahu obnoveno.
Mimo výše uvedené práce bude současně v rámci údržby v předmětném úseku silnice
provedeno čištění příkopů a údržba zeleně.
 
Řešený úsek silnice II/240 se nachází k.ú. Velké Přílepy, k.ú. Tursko a v začátku úpravy
drobně zasahuje do k.ú. Kamýk u Velkých Přílep. Jeho celková délka je cca 3,4 km, přičemž cca
2,6 km vede mimo zastavěná území mezi obcemi Velké Přílepy a Tursko a cca 0,8 km pak
prochází zástavbou v obci Tursko.
Jedná se o obousměrnou silnici. Vozovky jsou v celém rozsahu asfaltové, v intravilánu s
nezpevněnými krajnicemi a příkopy, které jsou lemovány víceméně souvislým stromořadím
dřevin po obou stranách komunikace. V celém úseku se nachází řada vjezdů na soukromé
pozemky. V zastavěné části obce Tursko se částečně nacházejí rovněž nezpevněné krajnice,
částečně zpevněné krajnice a v nemalém rozsahu je silnice lemována zvýšenou obrubou
zvýšených zatravněných pásů. Lokálně je vedle vozovky umístěn chodník. Rovněž zde se
nachází vjezdy na jednotlivé soukromé pozemky.

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic SČK, p.o. 
Zborovská 11
Praha 5

Zhotovitel:
Společnost „Velké Přílepy – Tursko PKB+ČNES“ (POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. + ČNES dopravní stavby, a.s.)

Cena:

57 353 773,33 Kč s DPH

Termín dokončení:
7.7.2019 (staveniště předáno 8.4.2019)