II/237 Nové Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa

23. 10. 2019

Dne 20.10.2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa“.

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice II/237 v úseku km 14,298 – 19,360, vyjma úseku řešeného v samostatné dokumentaci – km 19,110 – 19,211, o celkové dl. 4 960 m. Byla provedena rekonstrukce vozovkových vrstev (frézování, recyklace za studena a pokládka vrstev nových) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění odvodňovacího zařízení, vč. propustků. U několika propustků bylo vzhledem k jejich stavebně-technickému stavu provedena jejich výměna.

Zhotovitel:
HERKUL, a.s.

Technický dozor stavebníka:
Sdružení „MORAVA: RS SD+BOZP – Středočeský kraj“ zastoupený společností SHP TS, s.r.o.

Cena díla dle smlouvy činí:
46 490 381,53 Kč bez DPH
56 253 361,65 Kč s DPH

Cena bude navýšena po uzavření Dodatku č.1 k SOD.

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:

Do 16 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/237 N. Strašecí – Mšec, rekonstrukce – I. etapa“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.