II/237 N.Strašecí - Mšec, rekonstrukce – I. etapa

3. 7. 2019

Dne 1.7.2019 proběhlo předání staveniště k akci II/237 N. Strašecí - Mšec, rekonstrukce – I. etapa.

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice II/237 v úseku km 14,298 – 19,360,vyjma úseku řešeného v samostatné dokumentaci – km 19,110 – 19,211, o celkové dl.4 960 m. Navrhuje se rekonstrukce vozovkových vrstev (frézování, recyklace za studena a pokládka vrstev nových) a následná obnova vodorovného dopravního značení. Součástí je odstranění nánosů z nezpevněných krajnic a pročištění odvodňovacího zařízení, vč. propustků. U několika propustků bude vzhledem k jejich stavebně-technickému stavu provedena jejich výměna.

Zhotovitel:
HERKUL a.s.

Technický dozor stavebníka:
MORAVA:RS SD+BOZP – STŘEDOČESKÝ KRAJ s vedoucím společníkem SHP TS s.r.o.

Cena díla činí:
46 490 381,53 Kč bez DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:
Do 16 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/237 N.Strašecí - Mšec, rekonstrukce – I. etapa“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.