II/229 Všesulov - most ev.č. 229-009

11. 9. 2018Předmětem rekonstrukce je mostní objekt ev.č. 229-009 ve staničení km 14,047 převádějící silnici II/229 přes Šipský potok v intravilánu na okraji obce. Most je v havarijním stavu, a to zejména jeho nepojížděná část, kde již došlo ke značné deformaci klenby. Nosnou konstrukci tvoří klenba zděná z kamene o jednom poli rozpětí 5,1 m. Volná šířka na mostě je 8,5 m, což je, vzhledem k navazujícímu směrovému oblouku maléhopoloměru, nevyhovující. Opěry jsou masivní zděné ze stejného materiálu, jako vlastní klenba. Klenba je přesypána na výšku 0,5 m. Most byl v dubnu 2014 provizorně opraven pro jeho udržení v provozu, vypadlé zdivo zajištěno torkretem a částečně byl doplněn zádržný systém. Nevyhovující je stav původního zádržného systému a krajních částí nosné konstrukce. Úplně chybí izolace mostní konstrukce a dochází k její degradaci a rozpadu Původní most byl pro zatížitelnost normální Vn 17t.. Oprava mostu bude spočívat ve vybudování nové nosné konstrukce na stávajících opěrách, které budou ještě zajištěny mikropilotami. Dojde k rozšíření mostu na vnitřní stranu směrového oblouku pro zlepšení průjezdních poměrů, zároveň bude zvýšením upravena niveleta navazující komunikace pro zajištění plynulého průběhu výškového oblouku. Zádržné zařízení bude zřízeno v podobě odpovídající příslušným TP.

Objednatel:

Středočeský kraj

Zhotovitel:

ROBSTAV  Stavby k.s.

Technický dozor stavebníka:

SHP TS s.r.o.
Termín realizace:
07/2018 - 12/2018

Cena díla bez DPH činí: 6 860 599,05 Kč

Cena díla s DPH činí: 8 301 324,85 Kč

Maximální výše podpory z EU činí 85 %.PROJEKT „II/229 Všesulov - most ev.č. 229-009“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.