II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah

7. 10. 2019
Dne 1.10. 2019 bylo předáno staveniště II/118 Malé Kyšice, nestabilní silniční svah.

Stavba se nachází na silnici druhé třídy II/118 Malé Kyšice – Chyňava v úseku dlouhém 491 m, ve kterém byla zjištěna nestabilita zemního tělesa a nedostatečné
odvodnění vozovky. Na vozovce jsou zjevné trhliny zaviněné nestabilitou svahu. Na základě předběžného průzkumu byl zadán inženýrskogeologický průzkum a dle jeho výsledků byla zvolena technologie opravy. Na základě geologického průzkumu je pro stabilizaci svahu po levé straně vozovky v délce 280 m navržena opěrná zeď z gabionů. Další důležitou částí stavby je obnova funkce odvodnění vozovky a zemního tělesa . Proto je po celé pravé straně vozovky navržen rigol z lomového kamene včetně podélné drenáže. Přibližně v polovině délky rigolu a na jeho konci bude voda z rigolu odváděna do horských vpustí s vyústěním potrubí do svahu. Vzhledem k značnému zásahu do konstrukce stávající vozovky bude provedena vozovka v celé šířce a délce v nové konstrukci.

Termín dokončení: do 7 měsíců od předání staveniště.
Zhotovitel: ALGON a.s.
TDS: IBH spol s r.o.
Investor: Středočeský kraj
Cena díla: 23 508 593,68 Kč s DPH

Akce je spolufinancována Evropskou unií.