II/118 Kladno, rekonstrukce silnice

6. 5. 2019


http://www.ksus.cz/public/files/userfiles/IROP.jpg

Dne 14.3.2019 proběhla kolaudace 1. části úseku (od křižovatky Milady Horákové s ulicí Unhoštská po křižovatku Milady Horákové s ulicí Dlouhá).
 
Dne 25.4.2019 byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka 2. části úseku (0,360 - 0,660km).


Jedná se výstavbu nových povrchů komunikací, chodníků a přidružených ploch, dále pak stok zaústěných do stávajících kanalizací v rozsahu plánované rekonstrukce komunikace. Dále budou vybudovány nově navržené uliční vpusti včetně přípojek, opraveny některé stávající vpusti a další UV budou zachovány s výškovou úpravou mříží. Dle platných norem budou provedeny nezbytné přeložky silnoproudých a slaboproudých vedení a plynovodních přípojek vyvolaných budoucí rekonstrukcí komunikace a přilehlých objektů. Jelikož není známa přesná pozice stávajícího vodovodu v ulici Železničářů, navrhuje se navíc jeho přeložka, neboť se předpokládá kolize s navrhovanými přípojkami uličních vpustí.

Objednatel: Středočeský kraj
Zhotovitel: HERKUL a.s.
Stavbyvedoucí: Pan Václav Füs
Technický dozor stavebníka: SGS-IBH_TDI, Ing. Roman Vitner
Náklady stavby: 107 105 369,81 Kč
Maximální výše podpory z EU (85%): 91 039 564,34
Termín realizace: Říjen 2018 – duben 2020Projekt „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“ je spolufinancován Evropskou unií.