II/118 Kladno, rekonstrukce silnice

1. 11. 2018


http://www.ksus.cz/public/files/userfiles/IROP.jpg

Jedná se výstavbu nových povrchů komunikací, chodníků a přidružených ploch, dále pak stok zaústěných do stávajících kanalizací v rozsahu plánované rekonstrukce komunikace. Dále budou vybudovány nově navržené uliční vpusti včetně přípojek, opraveny některé stávající vpusti a další UV budou zachovány s výškovou úpravou mříží. Dle platných norem budou provedeny nezbytné přeložky silnoproudých a slaboproudých vedení a plynovodních přípojek vyvolaných budoucí rekonstrukcí komunikace a přilehlých objektů. Jelikož není známa přesná pozice stávajícího vodovodu v ulici Železničářů, navrhuje se navíc jeho přeložka, neboť se předpokládá kolize s navrhovanými přípojkami uličních vpustí.

 

Objednatel:

 

Středočeský kraj

 

Zhotovitel:

 

HERKUL a.s.

 

Stavbyvedoucí:

 

Pan Václav Füs

 

Technický dozor stavebníka:

 

SGS-IBH_TDI

 

Ing. Roman Vitner

 

Náklady stavby:

 

107 105 369,81 Kč

 

Maximální výše podpory z EU (85%):

 

91 039 564,34

 

Termín realizace:

 

Říjen 2018 – duben 2020

 

Projekt „II/118 Kladno, rekonstrukce silnice“ je spolufinancován Evropskou unií.