II/118 Chyňava, most ev. č. 118-038 přes potok za obcí Chyňava

8. 4. 2019
Popis stavby:
Předmětem stavby je stavební úprava mostu ev.č. 118-038, který se nachází na silnici II/118 přes
vodní tok Loděnice v obci Chyňava. Komunikace spojuje Beroun s Kladnem (resp. Chyňavu s Unhoští).
Staničení na komunikaci ve směru z Berouna do Kladna. Místo křížení je přibližně v říčním km 22,0 a v
trase komunikace km 70,752. V těsné blízkosti stavby se nenachází obytná zástavba, nicméně stavba mostu
přímo ovlivní obslužnost místní části Okrouhlík, Kyšický Mlýn a Dědkův Mlýn. Komunikace a mostní
objekt jsou ve správě Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje. Mostní objekt a komunikace leží
na pozemcích kraje a obce a částečně také na pozemcích soukromníků, církve a Povodí Vltavy. Vodní tok je
ve správě Povodí Vltavy, s.p.
 
Na základě hlavní prohlídky ze dne 16.09.2015 byl stavební stav spodní stavby ohodnocen stupněm
V - špatný a nosné konstrukce ohodnocen stupněm V– špatný. Ze závad lze jmenovat např. obnažená výztuž
nosné konstrukce, rozpadlé římsy, trhliny ve vozovce, poruchy založení, trhliny a výluhy ve spodní stavbě,
odtržené sanace, nefunkční izolační systém. Podrobný popis závad mostu viz Hlavní prohlídka.
S ohledem na stavební stav je navržena stavební úprava mostu (SO 201) skládající se z úplné
demolice mostu původního a výstavby mostu nového ve stávající poloze.
Stávající most bude demolován až na úroveň nové základové spáry. S ohledem na pozemkové
poměry je nový most veden ve stávající trase, která zachovává výškové a sklonové poměry. V rozsahu mostu
je optimalizováno šířkové uspořádání, tak aby komunikace vyhovovala pro silnici II. třídy a aby most
umožnil bezpečný průchod pěších od přilehlé autobusové zastávky. Navržené šířkové uspořádání s ohledem
na vedení trasy a prostorové možnosti je S6,5. Chodník je navržen šíře 1,25 m. Výškové a směrové vedení
zůstává zachováno stávající. Příčný sklon mostu bude zachován levostranný 2,5%. Podélný sklon v rozsahu
mostu bude zachován 1,11%. Nová konstrukce mostu je navržena podle ČSN EN 1991-2 na skupinu
pozemních komunikací 1 pro zatížení vozidlem LM 1, včetně zvláštních souprav LM 3 1800/200. Nosnou
konstrukci mostu tvoří kolmý železobetonový otevřený rám o světlosti 9,0 m založený na vrtaných
velkoprůměrových pilotách. Vozovka trojvrstvá tloušťky 135 mm. Na nosnou konstrukci po obou stranách
budou vybetonovány železobetonové římsy s ocelovými svodidly. Pravá chodníková římsa bude doplněna o
ocelové zábradlí se svislou výplní. Římsa vlevo šíře 0,8 m s obrubníkovou hranou výšky 150 mm. Římsa
vpravo šíře 2,05 m s obrubníkovou hranou výšky 150 mm. V obou římsách bude uložena jedna rezervní
chránička. Plocha mostu bude odvodněna do třech skluzů v předpolí mostu zaústěných do koryta vodního
toku. Pro napojení chodníku na okolní terén jsou navrženy chodníkové zdi tvořené železobetonovými prahy
založenými na velkoprůměrových pilotách. Založení zdí na pilotách je navrženo s ohledem na geologické
poměry a celkovou stabilitu svahů.
V rámci stavební úpravy mostu se bude dále provádět výměna konstrukčních vrstev vozovky na
předpolích a odstranění náletových dřevin a pokácení třech stromů. Koryto potoka bude zpevněno z
lomového kamene do betonu s příčnými a podélnými prahy a kamenným záhozem.
Nosná konstrukce nového mostu je navržena s ohledem na geologické, majetkové a prostorové
poměry, aby se minimalizoval rozsah výkopových prací a z toho vyplývajících záborů.

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic SČK, p.o. 
Zborovská 11
Praha 5

Zhotovitel:
Sdružení Chyňava – RF + GKR ( Raeder & Falge s.r.o + GKR ZAKLÁDÁNÍ s.r.o.)

Cena:
14 249 910,65 Kč s DPH

Termín dokončení:
7 měsíců od předání staveniště (28. 11. 2018)