II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici

26. 7. 2019

Dne 23.7.2019 proběhlo předání staveniště k akci „II/116 Nižbor - Hýskov, bezpečnostní opatření na silnici“

 

Účelem stavby je zajištění bezpečného provozu na komunikaci zřízením nové koruny opěrné zdi po pravé straně (ve směru staničení), včetně římsy a nového zábradelního svodidla, a nového systému odvodnění úseku silnice. Stavba představuje odbourání kamenné zídky a horní části zdi, vybudování nové železobetonové konzolovitě vyložené části dříku zdi s římsou a zábradelním svodidlem a vyřešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace. Nová část zdi zajistí svým vyložením rozšíření komunikace na min. šířku 6,5 m na celou délku úseku cca 190 m.

 

 

Cena díla: 16 638 842,12 Kč s DPH

Doba realizace: 3 měsíce

Zhotovitel: Společnost Nižbor – Hýskov – Starmosty - ROBSTAV

TDS+BOZP: SGS-IBH_TDI

 

Akce je spolufinancována z fondů EU.