II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1. etapa

20. 5. 2020

Dne 13.05.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce, 1, etapa“


Stavba řeší rekonstrukci silnice II/115 v zájmovém úseku ve stávajícím šířkovém (cca 6,0 m) a výškovém uspořádání. ZÚ je v km 2,150 (provozní staničení 17,390), KÚ v km 13,541 (místo rozhraní vizuální spáry napojovaných asf. krytů „přejezd/vozovka“ před železniční tratí Všeradice – Hostomice pod Brdy, provozní staničení 28,781). Součástí stavby je doplnění záchytného systému v okolí propustků a pročištění stávajících příkopů.


Cena díla: 96 765 119,78 Kč bez DPH

Doba realizace: 14 měsíců ode dne protokolárního předání stavby

Zhotovitel: STRABAG a.s.

TDS+BOZP: Morava: RS SD+BOZP - STŘEDOČESKÝ KRAJ


Akce je spolufinancována z fondů EU.