II/114, most Živohošť - Neveklov

15. 4. 2020

Dne 14.4.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/114, most Živohošť - Neveklov“

Předmětem je rekonstrukce silnice II/114 v celé šíři stávající koruny cca 7,0 – 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a polní cesty. Začátek úseku je situován před mostem ev.č.114-027 u Živohošti přes Slapskou přehradu, most není součástí této akce. Konec úseku je ve staničení 9,5km před křižovatkou se silnicí II/105 před Neveklovem. Křižovatka není součástí této akce.

Zhotovitel:

Společnost Živohošť – Neveklov

s vedoucím společníkem SILNICE GROUP a.s.

Technický dozor stavebníka:

PGP/INFRAM – RS na SD a BOZP Středočeský kraj

s konzultantem: PRAGORPOJEKT, a.s.

s konzultantem: INFRAM a.s.

Cena díla činí:

141 149 935,00 Kč bez DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:

Do 12 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

„II/114, most Živohošť - Neveklov“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.