II/113 Mukařov- Struhařov

7. 10. 2019

Dne 16. 8. 2019 byla zahájena stavba II/113 Mukařov- Struhařov.

Jedná se o rekonstrukci vozovky silnice II/113, provozní staničení km 15,224 – 19,900. Součástí je pročištění systému odvodnění (propustky, příkopy) a nezpevněných krajnic od nánosů a obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Součástí akce je i oprava poškozených propustků (2ks).

Stavba je rozdělena do dvou etap:

  • Tato konstrukce bude použita na úseku s dobrou únosností, dostatečnou tloušťku hutněných asfaltových vrstev i tloušťku konstrukce celkem. Oprava řeší pouze výměnu porušených a v laboratorních rozborech nevyhovujících krytových vrstev. Místa s nevyhovující únosností budou řešena v rámci likálních oprav po odfrézování.
  • Tato konstrukce vozovky bude použita na úseku, kde je únosnost nevyrovnaná, byly zjištěny nízké moduly pružnosti asfaltových vrstev, v místech se zhoršenou únosností také nízké moduly pružnosti nestmelených podkladních vrstev a lokálně i podloží. Tloušťka krytu zhutněných asfaltových vrstev je ve většině jádrových vývrtů nevyhovující. V konstrukci v tomto úseku byly nalezeny vrstvy obsahující dehtové pojivo již od hloubky 62 mm. Místa s nízkým modulem pružnosti budou řešena lokálními sanacemi. Technologie recyklace za studena zajistí homogenizaci podkladních vrstev, snížení výkyv v únosnosti a její zlepšení. K dalšímu zlepšení únosnosti přispěje nový kryt navržený v tloušťce odpovídající dopravnímu zatížení. Vrstvy obsahující dehtové pojivo budou recyklovány/pasivizovány a zachovány ve vozovce.

Zhotovitel stavby: Robstav k.s.

TDS+BOZP: SHP TS, s.r.o.

Délka realizace: dle SoD 4 měsíce

Cena rekonstrukce: 47 042 887,52 Kč s DPH

Stavba je spolufinancována Evropskou unií.