II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice

3. 5. 2019
Dne 2.5.2019 byla zahájena realizace stavby II/113 Bílkovice, most ev.č. 113-014 přes potok v obci Bílkovice.

Důvodem přestavby mostu, dle technické specifikace, je jeho současný špatný stavebnětechnický
stav. Křídla opěr jsou rozvolněná, mají hloubkově vyplavené spárování. Spárování
mostních podpěr je silně poškozené, místy jsou vypadané kameny. V nosné konstrukci jsou
výrazné průsaky, došlo k prokreslení betonářské výztuže na spodní líc nosné konstrukce.
Římsy povrchově a ve spodní části hloubkově degradují. Izolace je nefunkční.
Bude vybudován nový most na místě mostu stávajícího a to dle vyhotovena dle platných
norem, TP, TKPa dle ČSN EN 1991-2 navržen na skupinu pozemních komunikací 1 pro
zatížení vozidlem LM 1. V souvislosti s tím budou v rámci možností daných přilehlou
zástavbou zlepšeny šířkové poměry komunikace v oblasti mostu. Toto si vyžádá potřebu
přeložit některé inženýrské sítě, a to nadzemní vedení NN ČEZ, veřejné osvětlení a nadzemní
vedení CETIN a.s.
 
Objednatel: Středočeský kraj
Cena :  6 952 087,99 Kč bez DPH
Zhotovitel: ROBSTAV stavby k.s.
Doba realizace: do 20 týdnů od předání staveniště
TDS+BOZP: Safety pro s.r.o.Stavba je spolufinancována z fondů EU.