II/105 Netvořice, rekonstrukce

3. 7. 2019

Dne 2.7.2019 proběhlo předání staveniště k akci II/105 Netvořice, rekonstrukce.

Předmětem je rekonstrukce silnice II/105 v úseku mezi provozním staničením km 18,74 a km 21,35, tj. mezi křižovatkous III/1056 vedoucí do Maskovic a křižovatkou s III/10511vedoucí do Tuchyně. Součástí rekonstrukce je přestavba 4 úrovňových křižovatek se silnicemi III. třídy. Dále bude provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,61 km.

Zhotovitel:
ROBSTAV k.s.

Technický dozor stavebníka:
SGS Czech Republic, s.r.o.

Cena díla činí:
34 607 854,65 Kč bez DPH

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

Termín realizace projektu:
Do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/105 Netvořice, rekonstrukce“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.