II/105 Netvořice, rek.

17. 12. 2019

II/105 Netvořice, rekonstrukce

 

Dne 2.12.2019 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „II/105 Netvořice, rekonstrukce“

 

Předmětem stavby byla rekonstrukce silnice II/105 v úseku mezi provozním

staničením km 18,74 a km 21,35, tj. mezi křižovatkous III/1056 vedoucí do Maskovic a křižovatkou s III/10511vedoucí do Tuchyně. Součástí rekonstrukce byla přestavba 4 úrovňových křižovatek se silnicemi III. třídy. Dále byla provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. Celková délka rekonstruovaného úseku je 2,61 km.

 

Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

Technický dozor stavebníka:

SGS Czech Republic, s.r.o.

Cena díla činí:

34 607 854,65 Kč bez DPH

41 875 504,13 Kč s DPH

Cena bude navýšena po uzavření Dodatku č.1 k SOD.

Výše podpory z EU činí 85% z celkové částky uznatelných nákladů.

 

Termín realizace projektu:

Do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.

PROJEKT „II/105 Netvořice, rekonstrukce“ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.