II/101 Třebotov - Rudná, rekonstrukce I. etapa

18. 3. 2020

Dne 16.03.2020 proběhlo předání staveniště k akci „II/101 Třebotov – Rudná I. etapa“

 

Jedná se o rekonstrukci stávající silnice II/101 spočívající ve výměně stávajících asfaltových vrstev vč. horní nestmelené podkladní vrstvy. Návrh počítá s navýšením nivelety o 60 mm v extravilánových úsecích a o 10 mm v intravilánových úsecích. Návrh respektuje stávající šířkové a sklonové poměry. Umístění stavby je dáno polohou stávající silnice II/101, která se nachází ve Středočeském kraji západně od Prahy.

 

Cena díla: 72 789 706, 95 Kč s DPH

Doba realizace: 18 měsíců ode dne protokolárního předání stavby

Zhotovitel: ČNES – SWIETELSKY

TDS+BOZP:SGS – IBH_TDS

 

Akce je spolufinancována z fondů EU.