Dokončení projektu „II/280 Čížovky - Domousnice“

1. 10. 2018
Záměrem projektu byla rekonstrukce úseku silnice II. třídy v úseku Čížovky-Domousnice v celkové délce 3,19 km. Jednalo se o rekonstrukci vozovky včetně podkladních vrstev ve stávající ploše vozovky beze změny šířkových a směrových parametrů komunikace. U vozovky došlo k odstranění poruch a zvýšení její únosnosti, což přispělo k posílení bezpečnosti, plynulosti a pohodlí silničního provozu. Cílem projektu bylo zvýšit regionální mobilitu sítě regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T.

OBJEDNATEL: STŘEDOČESKÝ KRAJ

NÁKLADY: 58 486 539,67 Kč

maximální Výše podpory z EU (90%): 52 637 885,70 Kč

TERMÍN REALIZACE STAVBY: 12.7.2017 – 30.5.2018

DODAVATEL: COLAS CZ a.s.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: IBH spol. s.r.o.

Projekt byl spolufinancován z EU

Výše podpory z EU činila 85% z celkové částky uznatelných nákladů.