Dokončená stavba "III/3353 Hrusice most ev. č. 3353-2"

31. 3. 2020

Dne 31. 3. 2020 proběhlo odevzdání a převzetí dokončené stavby „III/3353 Hrusice most ev. č. 3353-2“

 

Účelem stavby byla přestavba nevyhovujícího mostu ev. č. 3353-2 na silnici III/3353. Původní most byl kompletně zdemolován. Nový most má nosnou konstrukci tvořenou železobetonovou deskovou konstrukcí, uloženou na masivních železobetonových opěrách plošně založenými. Šířkovým uspořádáním nová konstrukce odpovídat stávajícímu stavu převáděné komunikace (III/3353). Světlost mostního otvoru je zachována, koryto potoka je v místě mostu navrženo jako svahované.

 

Zhotovitel:

KG-SERVIS, spol. s.r.o.

Technický dozor stavebníka:

IBH spol. s.r.o.

Cena díla činí:

 5 372 116,94 Kč bez DPH

Termín realizace projektu:

Do 5 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště.